29 september 2014: Besluit over herziening emeritaatstelsel genomen

Op 18 september 2014 heeft de Algemene Vergadering ( waar 177 kerken vertegenwoordigd waren) met grote meerderheid (90 %) aan het bestuur van Vereniging VSE goedkeuring verleent om:

1. Per 1 januari 2015 een KNIP aan te brengen in de financiering tussen toekomstige opbouw (kapitaaldekking) en het verleden;

2. Te kiezen voor eigen beheer: het vormen van de buffer volgens de principes van kapitaaldekking op basis van toekomstige ambtsjaren van predikanten. Elke 5 jaar zal een herijking plaatsvinden waarin de volgende aspecten worden meegenomen:

  • de ontwikkeling van het rendement en de opbouw van de buffer;
  • de ontwikkelingen in het kerkverband;
  • de levensverwachting van de predikanten;
  • de pensioen discussie in het totale maatschappelijke veld.

3. Een affinancieringstermijn van maximaal 25 jaar te kiezen voor het wegwerken van de tekorten uit het verleden (bij meevallende resultaten wordt de termijn verkort);

4. Daarmee een bijdrage van € 52,- per lid/jaar vast te stellen, per jaar te indexeren met de inflatie-index die VSE gebruikelijk toepast (CBS consumentenprijzen, prijsindex, CPI afgeleid);

5. Geen mogelijkheid aan kerken te bieden voor snellere betaling (grotere bedragen in één keer) om de afdracht zo solidair mogelijk te houden.

En verder zal het VSE bestuur:

– Een extern actuarieel bureau opdracht geven in het voorjaar van 2019 met de bestandsgegevens en andere data-variabelen per 1 januari 2019 het verloop van de voorziening door te rekenen in lijn met het onderliggende eindrapport. De uitgangspunten worden getoetst aan de stand van zaken in 2019. Hiermee wordt bekeken in hoeverre de affinancieringstermijn met de hoogte van de bijdrage per lid nog aansluit bij de actuele ontwikkelingen.

– Periodiek overleg voeren met PFZW om te oordelen of mogelijke aansluiting in de toekomst reëel is indien betreffende pensioenregeling dichter bij de uitgangspunten en kosten van het huidige VSE systeem komt en/of omdat de governance van VSE hiertoe aanleiding geeft.

– Een oproep doen aan het kerkverband duidelijkheid te geven over de toekomstige ontwikkeling van de quota en deze beheersbaar te houden. Ook is het bestuur bereid in dat kader mee te denken met of deel te nemen aan de werkgroep die hiertoe door de Generale Synode Ede 2014 is opgericht.

– Nader kennis nemen van de uitkomsten van het besluit van de Generale Synode 2014 om deputaten Financiën en Beheer te verzoeken onderzoek in te stellen naar een andere vorm van omslag van landelijke quota (naar belijdend lid in plaats van per ziel). Voor zover dit is in te passen in het dekkingsstelsel van VSE, zal het VSE bestuur de Algemene Vergadering dienen met voorstellen hoe dit concreet in te vullen.

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.