Algemene Vergadering 2023, besluitvorming harmonisatie NGK-GKV

Deze pagina bevat alle informatie rond de Algemene Ledenvergadering 2023. De vergadering vindt DV plaats op 12 april van 19:30 uur tot 22:00 uur. De vergadering is dit jaar op locatie in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43).

De ledenvergadering vindt plaats in navolging van de regioavonden die in november 2022 gehouden werden. In deze vergaderingen deelde het bestuur met u alle informatie rondom de emeritaatsvoorziening van predikanten na de landelijke hereniging van NGK en GKV. De vergadering van 12 april is de besluitvormende vergadering hierover.


 

Vergaderstukken

Algemeen

Te nemen besluiten

  • Besluittekst VSE harmonisatie emeritaatsvoorziening: [klik hier]
  • Notitie bij berekeningen Triple A maart 2023: [klik hier]

Ingekomen amendementen

Bijlagen

  • Rapport Triple A Toekomst emeritaatsvoorziening VSE d.d. 15 maart 2023 [klik hier]
  • Conceptbesluiten LV NGK 11 maart 2023: [klik hier]
  • Rekentool Schuld en Aflossing: [klik hier]. Toelichting hierbij: zoek en selecteer uw kerk in regel 11. Het zielental en aflosschema wordt automatisch gegenereerd. U kunt zelf eventuele extra aflossingen invoeren om de consequenties daarvan in beeld te krijgen.
  • Aangepaste maatkerken o.b.v. annuïtaire aflossing: [klik hier]

Stemmen

Leden kunnen tijdens de vergadering in Ermelo, met een bewijs van afvaardiging, een stem uitbrengen.

  • Bewijs van afvaardiging [klik hier]
  • Wilt u een ander stemgerechtigd lid of het bestuur machtigen namens u te stemmen kan dat middels dit formulier [klik hier]

Extra digitaal vragenuurtje

U wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering iemand van het bestuur te spreken.  Dat op kan op donderdag 6 april om 20:00 uur, digitaal via TEAMS. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@verenigingvse.nl. Op de betreffende donderdag ontvangt u dan een link voor deelname.


Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om uw kerk aan te melden voor de ledenvergadering van Vereniging VSE.