Alle veranderingen op een rijtje

Vanaf 2015 is er veel veranderd. Samen met onze leden (de kerken uit de voormalig GKv) zijn enkele belangrijke besluiten genomen en wijzigingen doorgevoerd.

Deze pagina verschaft de relevante informatie ter verdieping op deze samenvatting.

Een omslag in 2015

Tot 2015 werkten we volgens het principe van een omslagstelsel; de bijdrage van elk jaar was precies genoeg voor het daaropvolgende jaar. Daarnaast werd een kleine spaarpot aangehouden.

Het dalende zielental, naast een toenemend aantal predikanten die met emeritaat gaan werd als te risicovol gezien. Daarom reserveren we sinds 2015 een bijdrage per predikant per gewerkt ambtsjaar. Zo’n reservering per ambtsjaar om zo voldoende kapitaal op te bouwen, noemen we een kapitaalstelsel, zoals ook pensioenfondsen gebruiken. Als dit kapitaal dekking biedt voor alle voorbije ambtsjaren van alle predikanten spreken we van 100% dekking. In 2015 is besloten om met een hoger bedrag per ziel/jaar in 25 jaar dit tekort in te lopen! Deze inhaalslag verliep beter dan verwacht. In 2019 werd met een beperkte verhoging besloten het tekort in te lopen in 20 jaar. Dus 100% dekking per 2035

Aan de besluitvorming in 2014 (voor de wijzigingen per 205) lag het “Eindrapport toekomst emeritaatsvoorziening” ten grondslag. Dit eindrapport is hier te downloaden.

Diverse scenario’s werden onderzocht en de risico’s en consequenties in kaart gebracht. Zie afbeelding:

Na diverse informatiesessies (regioavonden) vond in september 2014 de besluitvormende vergadering plaats. De besluittekst is hieronder vermeld:

“Op 18 september 2014 heeft de Algemene Vergadering ( waar 177 kerken vertegenwoordigd waren) met grote meerderheid (90 %) aan het bestuur van Vereniging VSE goedkeuring verleent om:

  1. Per 1 januari 2015 een KNIP aan te brengen in de financiering tussen toekomstige opbouw (kapitaaldekking) en het verleden;
  2. Te kiezen voor eigen beheer: het vormen van de buffer volgens de principes van kapitaaldekking op basis van toekomstige ambtsjaren van predikanten. Elke 5 jaar zal een herijking plaatsvinden waarin de volgende aspecten worden meegenomen:
   • de ontwikkeling van het rendement en de opbouw van de buffer;
   • de ontwikkelingen in het kerkverband;
   • de levensverwachting van de predikanten;
   • de pensioen discussie in het totale maatschappelijke veld.
  3. Een affinancieringstermijn van maximaal 25 jaar te kiezen voor het wegwerken van de tekorten uit het verleden (bij meevallende resultaten wordt de termijn verkort);
  4. Daarmee een bijdrage van € 52,- per lid/jaar vast te stellen, per jaar te indexeren met de inflatie-index die VSE gebruikelijk toepast (CBS consumentenprijzen, prijsindex, CPI afgeleid);
  5. Geen mogelijkheid aan kerken te bieden voor snellere betaling (grotere bedragen in één keer) om de afdracht zo solidair mogelijk te houden.”

Tussenstand in 2019

Besloten werd om per 5 jaar het beleid te evalueren en waar nodig te herijken. In februari 2019 werd aan de leden het rapport “Vijfjarenplan Emeritaatsvoorziening; samen op koers naar 2025” toegezonden. Dit rapport is hier te downloaden.
De inhaalslag om naar 100% te groeien in 25 jaar (einddatum 2040) verliep voorspoediger dan gepland. Dit werd o.a. met deze cijfers onderbouwd:

De urgentie als gevolg van de daling van het ledental en de toename van de levensverwachting van predikanten bleef ongewijzigd. Daarbij werd duidelijk dat een hereniging tussen NGK en GKv ergens in de toekomst plaats zou gaan vinden. Om die redenen deed het bestuur de aanbeveling de oorspronkelijke inhaalslag van 25 jaar te bekorten met 5 jaar. Dus vanaf 2020 nog 15 jaar met als einddatum 2035. De leden gingen akkoord (klik hier voor de besluittekst) met een quotumverhoging en met het 5 jaar inkorten van de inhaaltermijn.

Over al deze ontwikkelingen werd ook een filmpje verspreid met een beknopte samenvatting. Dit filmpje is te zien op deze pagina.

De hereniging met de NGK

De hereniging met de NGK kwam sneller dan verwacht. Daarmee werd de vraag niet zozeer hoe de toekomst van het huidige emeritaatstelsel te borgen maar:

Hoe zal de emeritaatsvoorziening eruit zien zodra GKv en NGK één kerkverband vormen?

Het bestuur deelde daarom het “Eindrapport VSE, Geharmoniseerde Emeritaatsvoorziening” in september 2022. In november van dat jaar werden over dit rapport regioavonden georganiseerd. Dit rapport geeft vanaf pagina 4 nog een keer een samenvatting van de gehele route die vanaf 2015 is bewandeld. Het rapport is hier te openen.

Op 12 april 2023 werden, met grote meerderheid, de plannen goedgekeurd. De besluittekst en stemresultaten treft u hier aan.

Vooral de manier waarop het tekort wordt ingelopen wijzigt.

 • Als voormalig GKv blijven we verantwoordelijk voor de reeds afgesproken inhaalslag, maar het apart blijven bijhouden van voormalig GKv leden is ondoenlijk.
 • Daarom wordt het resterende tekort in één keer aan de voormalig GKv kerken in rekening gebracht. We noemen dit de schuldnota.
 • De voorlopige schuld bedraagt € 441,79 per ziel. De kerken mogen dit bedrag tot 2040 in termijnen aflossen, vergelijkbaar met een annuïtaire hypotheek.
 • Tussentijds geheel of gedeeltelijk aflossen is ook mogelijk. Dit levert rentevoordeel op.
 • Voor een toekomstbestendige oplossing worden de voormalig GKv predikanten in 2027 ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar de voormalig NGK al zat (en premie voor betalen). VSE sluit dan de nieuwe opbouw en draagt alleen nog zorg voor het verleden.

In de algemene vergadering van 29 november 2023 worden diverse noodzakelijke wijzigingen ter uitvoering van de besluiten aan de leden voorgelegd. Zie voor alle informatie:
https://verenigingvse.nl/algemene-vergadering-29-november-2023/

Over het verzenden van de voorlopige schuldnota geeft dit bericht meer informatie.
https://verenigingvse.nl/werkwijze-verzending-schuldnota/

Geplaatst in Geen categorie.