ANBI

Vereniging VSE valt als annexe instelling voor wat betreft de ANBI onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Zie voor meer informatie over deze groepsbeschikking: https://www.gkv.nl/anbi

Statutaire doelstelling
De vereniging heeft ten doel onder bij uitkeringsreglement te bepalen voorwaarden aan of namens haar leden uitkeringen te verstrekken ten behoeve van de inkomensvoorziening van personen, die als predikant verbonden zijn of verbonden zijn geweest aan kerken die lid zijn van de vereniging, alsmede uitkeringen ten behoeve van de weduwen, ex-echtgenoten en/of wezen van deze personen, alsmede alles te doen wat met dit doel in direct verband staat, voor zover de middelen van de vereniging dit toelaten.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481492.

Personeel
De financiële administratie is grotendeels ondergebracht bij een externe administrateur. Voor het vaststellen van uitkeringen en ondersteuning bij bijzondere financiële dossiers is gebruik gemaakt van een externe adviseur. De bureauondersteuning wordt verzorgd door Steunpunt Kerkenwerk.

Balans en Staat van baten en lasten

Cijfers boekjaar 2022
Cijfers boekjaar 2021
Cijfers boekjaar 2020
Cijfers boekjaar 2019
Cijfers boekjaar 2018
Cijfers boekjaar 2017
Cijfers boekjaar 2016