juni 2021: Tekstvoorstel voor opname in toelichting jaarrekening van plaatselijke kerk

Het bestuur van Vereniging VSE wordt regelmatig geconfronteerd met onbekendheid over de afspraken m.b.t. de (bekostiging van de) oudedagsvoorziening van onze predikanten. Om onze leden (alle plaatselijke Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland) te ondersteunen bij de communicatie hierover met de gemeenteleden, heeft Vereniging VSE een modeltekst opgesteld. U vindt deze tekst in onderstaande link. De modeltekst zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door uw penningmeester of CvB als toelichting op de financiële jaarcijfers. Hierdoor geeft u de lezer / het gemeentelid extra informatie over de verplichtingen van uw plaatselijke gemeente.

Tekstvoorstel_voor_toelichting_van_de_jaarrekening_van_een_plaatselijke_GKV_kerk-2021

Filmpje over veranderingen 2020

De Algemene Vergadering van Vereniging VSE gaf het bestuur op 19 juni 2019 goedkeuring voor een nieuwe 5-jaren beleidsperiode. Elders op deze site treft u de tekst van alle besluiten aan. Om uw gemeente te informeren zijn de wijzigingen ook samengevat in een filmpje.

 
Of dowloaden via:
 

12 december 2019: Extra vermogensinleg mogelijk

Samen met alle andere kerken binnen ons GKv kerkverband draagt u bij aan de emeritaatsvoorziening van predikanten. Deze bijdrage betaalt u jaarlijks  middels een quotum per kerklid. Per 1 januari 2020 is dit € 58,-.

Naast de besluiten die genomen zijn over de quotumverhoging en de verkorting van de inhaalperiode, vroeg u op 19 juni jl. ook naar mogelijkheden om extra geld bij VSE in te leggen. Om dit te concretiseren bieden wij u de mogelijkheid een leningsovereenkomst met rendement aan te gaan. In  dit document leest u alles hierover.

 

13 februari 2019: Vijfjarenrapport, regioavonden en Algemene vergadering

Vereniging VSE publiceert hierbij het eindrapport ‘Vijfjarenplan emeritaatsvoorziening’ aan de kerken. In dit rapport doet het bestuur voorstellen over de herijking van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt over de financierbaarheid van de emeritaatsvoorziening.

Het rapport kunt u openen via deze link (303 downloads) .

In het rapport benadrukt de VSE nogmaals de urgentie en doet zij voorstellen voor een verdere verhoging van het quotum. Om dit rapport met u te bespreken, nodigen wij u van harte uit voor een regioavond in maart.

 Datum Plaats Adres
Donderdag 7 maart Zwijndrecht Maranathakerk, Koninginneweg 1A, 3331 CD Zwijndrecht
Dinsdag 12 maart Assen-West Maranathakerk, Nobellaan 140, 9402 BW Assen
Donderdag 14 maart Ermelo Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 3851 LH Ermelo
Donderdag 21 maart Zwolle Steunpunt Kerkenwerk,
Dr. Spanjaardweg 4B, 8025 BT Zwolle

De regioavonden starten om 19:30 uur en worden naar verwachting rond 21:30 uur afgesloten.

Ledenvergadering in juni!

Het bestuur nodigt u ook uit voor de reguliere Algemene Vergadering op 19 juni in Ermelo. Op deze avond komt onder andere het jaarverslag met de jaarrekening 2018 aan de orde.

Let op: Bespreking van het rapport ‘Vijfjarenplan Emeritaatsvoorziening’ vindt uitsluitend plaats op de regioavonden in maart. De uitkomsten hiervan worden gebruikt in de besluitvorming die plaatsvindt op 19 juni.

Aanmelden regioavond

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor de regioavond.

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt dat doen via ons mailadres info@verenigingvse.nl.

28 oktober 2014: Voorlichtingspakket over besluit emeritaatsbijdrage 2015

Na het besluit op 18 september 2014 is de volgende stap dit besluit te communiceren met de gemeenteleden. Deze boodschap raakt mensen in de portemonnee; zorgvuldige communicatie hierover is dus belangrijk! Om u hierin te ondersteunen, is een voorlichtingspakket ontwikkeld.

U kunt hieronder de volgende documenten downloaden:

  • Brief voor de kerkenraad met uitleg over de communicatie naar uw gemeente: (klik hier)
  • Brief voor gemeenteleden (klik hier)
  • Brief voor oudere gemeenteleden (klik hier)
  • Artikel voor in het kerkblad (klik hier)
  • Lijst met besparingstips en geldinzamelideeën (klik hier)
  • Een leespreek met als thema “Ik leef van de geef dus ik geef om mijn kerk” (klik hier) inclusief de liturgie (klik hier), een presentatie (klik hier) een kindmoment (klik hier), preekstellingen (klik hier) en een preekschets (klik hier).

De brieven bevatten gele markeringen die u plaatselijk kunt invullen. Uiteraard bent u geheel vrij in wat u gebruikt en of u voor uw situatie zaken wilt toevoegen.

Voor het tonen op de beamer in de kerk, op uw website of ter vertoning in kleinere groepen zijn onderstaande animaties beschikbaar. De eerste met geluid, een voice-over en de tweede zonder geluid, met ondertiteling.

U kunt onderstaand filmpje ook downloaden door hier met rechtermuisklik te kiezen voor “link opslaan als”

29 september 2014: Besluit over herziening emeritaatstelsel genomen

Op 18 september 2014 heeft de Algemene Vergadering ( waar 177 kerken vertegenwoordigd waren) met grote meerderheid (90 %) aan het bestuur van Vereniging VSE goedkeuring verleent om:

1. Per 1 januari 2015 een KNIP aan te brengen in de financiering tussen toekomstige opbouw (kapitaaldekking) en het verleden;

2. Te kiezen voor eigen beheer: het vormen van de buffer volgens de principes van kapitaaldekking op basis van toekomstige ambtsjaren van predikanten. Elke 5 jaar zal een herijking plaatsvinden waarin de volgende aspecten worden meegenomen:

  • de ontwikkeling van het rendement en de opbouw van de buffer;
  • de ontwikkelingen in het kerkverband;
  • de levensverwachting van de predikanten;
  • de pensioen discussie in het totale maatschappelijke veld.

3. Een affinancieringstermijn van maximaal 25 jaar te kiezen voor het wegwerken van de tekorten uit het verleden (bij meevallende resultaten wordt de termijn verkort);

4. Daarmee een bijdrage van € 52,- per lid/jaar vast te stellen, per jaar te indexeren met de inflatie-index die VSE gebruikelijk toepast (CBS consumentenprijzen, prijsindex, CPI afgeleid);

5. Geen mogelijkheid aan kerken te bieden voor snellere betaling (grotere bedragen in één keer) om de afdracht zo solidair mogelijk te houden.

En verder zal het VSE bestuur:

– Een extern actuarieel bureau opdracht geven in het voorjaar van 2019 met de bestandsgegevens en andere data-variabelen per 1 januari 2019 het verloop van de voorziening door te rekenen in lijn met het onderliggende eindrapport. De uitgangspunten worden getoetst aan de stand van zaken in 2019. Hiermee wordt bekeken in hoeverre de affinancieringstermijn met de hoogte van de bijdrage per lid nog aansluit bij de actuele ontwikkelingen.

– Periodiek overleg voeren met PFZW om te oordelen of mogelijke aansluiting in de toekomst reëel is indien betreffende pensioenregeling dichter bij de uitgangspunten en kosten van het huidige VSE systeem komt en/of omdat de governance van VSE hiertoe aanleiding geeft.

– Een oproep doen aan het kerkverband duidelijkheid te geven over de toekomstige ontwikkeling van de quota en deze beheersbaar te houden. Ook is het bestuur bereid in dat kader mee te denken met of deel te nemen aan de werkgroep die hiertoe door de Generale Synode Ede 2014 is opgericht.

– Nader kennis nemen van de uitkomsten van het besluit van de Generale Synode 2014 om deputaten Financiën en Beheer te verzoeken onderzoek in te stellen naar een andere vorm van omslag van landelijke quota (naar belijdend lid in plaats van per ziel). Voor zover dit is in te passen in het dekkingsstelsel van VSE, zal het VSE bestuur de Algemene Vergadering dienen met voorstellen hoe dit concreet in te vullen.

17 juni 2014: Voorlichtingspakket Toekomst Emeritaatsvoorziening en verslag regioavonden

Vorige maand nam een groot aantal kerken deel aan de vijftal regioavonden. Daar is het rapport “Toekomst Emeritaatsvoorziening” besproken. Klik hier voor dit rapport.

Verslag

Van de regioavonden is een beknopt verslag opgesteld. Deze kunt u openen door hier te klikken.

Voorlichtingspakket

Ter ondersteuning voor de kerken in de communicatie naar de gemeente zijn een drietal brieven verzonden en hieronder in WORD beschikbaar:

– een brief voor kerkenraadsleden, leden CBZ/CvB/bestuursraden

– een brief voor gemeenteleden

– een brief voor oudere gemeenteleden

Kerken kunnen deze brief naar wens aanpassen en in hun gemeente gebruiken ter voorbereiding op de voorgenomen besluiten in september 2014.

17 april 2014: Eindrapport Toekomst Emeritaatsvoorziening en uitnodiging regioavonden

Om voldoende tijd te nemen het eindrapport “Toekomst Emeritaatsvoorziening” (klik hier) en de daarin gedane voorstellen met u te bespreken, nodigt het bestuur van VSE u van harte uit voor een regioavond in mei. De avond begint met een korte presentatie en daarna vindt bespreking in kleine groepen plaats.

Datum Plaats Adres
Woensdag 7 mei Zwolle-Zuid Koningskerk, Landsheerlaan 5, 8016 ET
Donderdag 8 mei Assen-Marsdijk De Voorhof, Martin Luther Kingweg 50, 9403 AP
Dinsdag 13 mei Maassluis Het Kompas, Ibisstraat 1, 3142 CR
Woensdag 21 mei Eindhoven Jacobuskerk, Orionstraat 7 (wijk Woensel-Eckhart), 5632 DA
Donderdag 22 mei Leusden De Koningshof, De Blekerij 33, 3831 CT

De avonden starten om 19:30 uur en worden naar verwachting rond 21:30 uur afgesloten.
Uw aanmelding, waarin u ook het aantal personen aangeeft, ontvangen wij voor Zwolle en Assen graag vóór 27 april en voor Maassluis, Eindhoven en Leusden vóór 2 mei.

Aanmelden kan via vse@gbouw.nl