Regioavonden najaar 2022: in gesprek over plannen geharmoniseerde emeritaatsvoorziening

Op de Algemene Ledenvergadering van begin september jl. presenteerde het bestuur in grote lijnen de plannen voor de geharmoniseerde emeritaatsvoorziening na de eenwording van NGK en GKv. Inmiddels is het volledige rapport hierover klaar en beschikbaar. In het eindrapport wordt beschreven welk traject voorafging aan dit rapport, welke uitdagingen bepalend waren en de oplossingsrichting waar VSE toe komt.

Programma regioavonden

In november 2022 organiseert VSE regioavonden. De leden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden drie avonden gehouden op locatie in Assen (3 nov), Ermelo (9 nov) en Hardinxveld-Giessendam (16 nov). Eveneens zal er op 23 november een webinar zijn.

Tijdens deze avonden wordt het gehele harmonisatieproces toegelicht, evenals de oplossingsrichting uit het rapport. Daarnaast is er voor iedereen de gelegenheid het woord te voeren. Een juiste beeldvorming en voldoende en genuanceerde meningsvorming is cruciaal. De besprekingen tijdens de regioavonden dienen als belangrijke basis voor het presenteren van een gedragen besluittekst begin 2023.

Documenten & aanmelden

Alle informatie, waaronder het eindrapport, de bijlagen en het aanmeldformulier, is te vinden op verenigingvse.nl/regioavonden-2022.

Algemene Vergadering 2022 vindt plaats op 7 september

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE vindt dit jaar op locatie plaats. Op woensdag 7 september van 19:00 uur tot 21:30 uur zijn alle leden uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43). Alle leden ontvingen hierover een vooraankondiging.

In eerste instantie werd de vergadering gepland op 22 juni. Wegens een groot verkeersinfarct vanwege de boerenprotesten achtte het bestuur het niet verantwoord om de vergadering door te laten gaan. Daarom is de vergadering verplaatst naar 7 september.

De vergaderstukken, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.
AV VSE 2022 – 7 september

Leden kunnen tijdens de vergadering kennis nemen van de toelichting op vergaderstukken. Ook kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Inlichtingenplicht – Wat meldt de kerk aan VSE?

In artikel 7 van het Uitkeringsreglement VSE wordt vermeld dat de kerk de plicht heeft “inlichtingen te verstrekken die van belang zijn of kunnen zijn voor de vaststelling van, de hoogte van of de wijziging of beëindiging van een uitkering op grond van dit reglement.” In dit bericht lichten wij u graag toe wanneer en hoe u VSE informeert.

Wat meldt de kerk bij de VSE?

De kerk informeert VSE wanneer een nieuwe predikant intrede doet. Zodra de intrededatum bekend is, stuurt u een bericht aan VSE met daarin de volgende informatie:

  • De intrededatum;
  • De nieuwe adresgegevens van de predikant;
  • Een (door alle partijen) ondertekende beroepingsbrief. Hierin staat in elk geval vermeld:

In geval van aanstelling met een bijzondere opdracht, losmaking, ontheffing, afzetting of onttrekking informeert de kerk VSE hierover door het opsturen van de regelingen die met de predikant zijn afgesproken, aangevuld met classisbevestiging en – indien aanwezig – advies van Deputaten Predikantszaken.

Wanneer stuurt de kerk verder een bericht naar VSE?

  • Indien uw predikant trouwt;
  • Indien uw predikant gaat scheiden;
  • Bij verandering in deeltijdpercentage;
  • Indien de partner van uw predikant overlijdt;
  • Indien uw predikant overlijdt.

Wordt de predikant ziek, dan meldt u dit bij Steunpunt Kerkenwerk.

Wat meldt de dominee bij de VSE?

Een actieve gemeentepredikant hoeft niets te melden bij VSE, tenzij hierom verzocht wordt. Iedere gewezen predikant of ex-echtgenoot aan wie op grond van een daartoe door een kerk verleende machtiging rechtstreeks uitkeringen worden gedaan, meldt alle belangrijke wijzigingen in de situatie aan VSE. Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, wijziging van de gezinssituatie of overlijden in het gezin.

Vragen?
Twijfelt u of heeft u vragen over iets dat u moet melden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Algemene Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering van VSE vond dit jaar vanwege de coronacrisis volledig digitaal plaats. Van donderdag 10 tot donderdag 17 juni was de vergadering digitaal geopend. Alle leden ontvingen de benodigde informatie en toelichting vooraf. De stukken werden gepubliceerd op een speciaal daarvoor ingerichte pagina.

Leden konden digitaal of telefonisch vragen stellen. Ook kon er digitaal gestemd worden.

Klik hier om naar de digitale ledenvergadering te gaan.