Algemene Vergadering VSE 12 juni 2024

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE, vindt plaats op DV woensdag 12 juni 2024 van 19:30 uur tot 22:00 uur. Alle leden zijn uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43) en ontvingen hierover een vooraankondiging.

De voorstellen en vergaderstukken, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.

AV VSE 2024

Voorafgaand aan de ALV VSE wordt ook de ALV SKW gehouden. Aanvang 16:00 uur. Voor de mensen die aan beide vergaderingen deel willen nemen, zal een maaltijd verzorgd worden. U kunt zich hier, desgewenst, voor opgeven via: Algemene Ledenvergadering SKW.

Tijdens de vergadering kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Alle veranderingen op een rijtje

Vanaf 2015 is er veel veranderd. Samen met onze leden (de kerken uit de voormalig GKv) zijn enkele belangrijke besluiten genomen en wijzigingen doorgevoerd.

Deze pagina verschaft de relevante informatie ter verdieping op deze samenvatting.

Een omslag in 2015

Tot 2015 werkten we volgens het principe van een omslagstelsel; de bijdrage van elk jaar was precies genoeg voor het daaropvolgende jaar. Daarnaast werd een kleine spaarpot aangehouden.

Het dalende zielental, naast een toenemend aantal predikanten die met emeritaat gaan werd als te risicovol gezien. Daarom reserveren we sinds 2015 een bijdrage per predikant per gewerkt ambtsjaar. Zo’n reservering per ambtsjaar om zo voldoende kapitaal op te bouwen, noemen we een kapitaalstelsel, zoals ook pensioenfondsen gebruiken. Als dit kapitaal dekking biedt voor alle voorbije ambtsjaren van alle predikanten spreken we van 100% dekking. In 2015 is besloten om met een hoger bedrag per ziel/jaar in 25 jaar dit tekort in te lopen! Deze inhaalslag verliep beter dan verwacht. In 2019 werd met een beperkte verhoging besloten het tekort in te lopen in 20 jaar. Dus 100% dekking per 2035

Aan de besluitvorming in 2014 (voor de wijzigingen per 205) lag het “Eindrapport toekomst emeritaatsvoorziening” ten grondslag. Dit eindrapport is hier te downloaden.

Diverse scenario’s werden onderzocht en de risico’s en consequenties in kaart gebracht. Zie afbeelding:

Na diverse informatiesessies (regioavonden) vond in september 2014 de besluitvormende vergadering plaats. De besluittekst is hieronder vermeld:

“Op 18 september 2014 heeft de Algemene Vergadering ( waar 177 kerken vertegenwoordigd waren) met grote meerderheid (90 %) aan het bestuur van Vereniging VSE goedkeuring verleent om:

  1. Per 1 januari 2015 een KNIP aan te brengen in de financiering tussen toekomstige opbouw (kapitaaldekking) en het verleden;
  2. Te kiezen voor eigen beheer: het vormen van de buffer volgens de principes van kapitaaldekking op basis van toekomstige ambtsjaren van predikanten. Elke 5 jaar zal een herijking plaatsvinden waarin de volgende aspecten worden meegenomen:
   • de ontwikkeling van het rendement en de opbouw van de buffer;
   • de ontwikkelingen in het kerkverband;
   • de levensverwachting van de predikanten;
   • de pensioen discussie in het totale maatschappelijke veld.
  3. Een affinancieringstermijn van maximaal 25 jaar te kiezen voor het wegwerken van de tekorten uit het verleden (bij meevallende resultaten wordt de termijn verkort);
  4. Daarmee een bijdrage van € 52,- per lid/jaar vast te stellen, per jaar te indexeren met de inflatie-index die VSE gebruikelijk toepast (CBS consumentenprijzen, prijsindex, CPI afgeleid);
  5. Geen mogelijkheid aan kerken te bieden voor snellere betaling (grotere bedragen in één keer) om de afdracht zo solidair mogelijk te houden.”

Tussenstand in 2019

Besloten werd om per 5 jaar het beleid te evalueren en waar nodig te herijken. In februari 2019 werd aan de leden het rapport “Vijfjarenplan Emeritaatsvoorziening; samen op koers naar 2025” toegezonden. Dit rapport is hier te downloaden.
De inhaalslag om naar 100% te groeien in 25 jaar (einddatum 2040) verliep voorspoediger dan gepland. Dit werd o.a. met deze cijfers onderbouwd:

De urgentie als gevolg van de daling van het ledental en de toename van de levensverwachting van predikanten bleef ongewijzigd. Daarbij werd duidelijk dat een hereniging tussen NGK en GKv ergens in de toekomst plaats zou gaan vinden. Om die redenen deed het bestuur de aanbeveling de oorspronkelijke inhaalslag van 25 jaar te bekorten met 5 jaar. Dus vanaf 2020 nog 15 jaar met als einddatum 2035. De leden gingen akkoord (klik hier voor de besluittekst) met een quotumverhoging en met het 5 jaar inkorten van de inhaaltermijn.

Over al deze ontwikkelingen werd ook een filmpje verspreid met een beknopte samenvatting. Dit filmpje is te zien op deze pagina.

De hereniging met de NGK

De hereniging met de NGK kwam sneller dan verwacht. Daarmee werd de vraag niet zozeer hoe de toekomst van het huidige emeritaatstelsel te borgen maar:

Hoe zal de emeritaatsvoorziening eruit zien zodra GKv en NGK één kerkverband vormen?

Het bestuur deelde daarom het “Eindrapport VSE, Geharmoniseerde Emeritaatsvoorziening” in september 2022. In november van dat jaar werden over dit rapport regioavonden georganiseerd. Dit rapport geeft vanaf pagina 4 nog een keer een samenvatting van de gehele route die vanaf 2015 is bewandeld. Het rapport is hier te openen.

Op 12 april 2023 werden, met grote meerderheid, de plannen goedgekeurd. De besluittekst en stemresultaten treft u hier aan.

Vooral de manier waarop het tekort wordt ingelopen wijzigt.

 • Als voormalig GKv blijven we verantwoordelijk voor de reeds afgesproken inhaalslag, maar het apart blijven bijhouden van voormalig GKv leden is ondoenlijk.
 • Daarom wordt het resterende tekort in één keer aan de voormalig GKv kerken in rekening gebracht. We noemen dit de schuldnota.
 • De voorlopige schuld bedraagt € 441,79 per ziel. De kerken mogen dit bedrag tot 2040 in termijnen aflossen, vergelijkbaar met een annuïtaire hypotheek.
 • Tussentijds geheel of gedeeltelijk aflossen is ook mogelijk. Dit levert rentevoordeel op.
 • Voor een toekomstbestendige oplossing worden de voormalig GKv predikanten in 2027 ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar de voormalig NGK al zat (en premie voor betalen). VSE sluit dan de nieuwe opbouw en draagt alleen nog zorg voor het verleden.

In de algemene vergadering van 29 november 2023 worden diverse noodzakelijke wijzigingen ter uitvoering van de besluiten aan de leden voorgelegd. Zie voor alle informatie:
https://verenigingvse.nl/algemene-vergadering-29-november-2023/

Over het verzenden van de voorlopige schuldnota geeft dit bericht meer informatie.
https://verenigingvse.nl/werkwijze-verzending-schuldnota/

Werkwijze verzending schuldnota

Eind november wordt aan alle kerken de voorlopige schuldnota gezonden. Hierbij wat aanvullende informatie daarover:

 1. De nota is gebaseerd op de besluitvorming van april 2023. De besluittekst treft u aan door hier te klikken
 2. Elke kerk ontvangt de nota op basis van de volledige schuld per 1-1-2027, van belang voor uw administratie.
 3. De schuldbepaling is op basis van het gemiddelde ledenaantal van 2020 – 2022 (1 okt. 2019, 1 okt. 2020 en 1 okt. 2021). Over deze ledenaantallen is in die jaren quotum betaald door de betrokken kerken aan VSE.
 4. U ontvangt deze nota ook als u al geheel of gedeeltelijk hebt afgelost en/of een leningsovereenkomst had.
 5. Voor kerken die eerder een lening verstrekten geldt dat het betaalde bedrag (resterende lening) per 30-11-2023 wordt meegenomen als een vooruitbetaling van de schuld.

 

Bij vervroegde aflossing geldt:

 1. Vervroegd geheel of gedeeltelijk aflossen levert u een rentevoordeel op.
 2. Het bedrag met het rentevoordeel kunt u halen uit deze rekentool. Toelichting hierbij: zoek en selecteer uw kerk in regel 11. Het rentevoordeel wordt automatisch gegenereerd. U kunt zelf eventuele extra aflossingen invoeren om de consequenties daarvan in beeld te krijgen.
 3. De bedragen zijn per kwartaal weergegeven.
 4. Een extra aflossing dient uiterlijk een maand voorafgaand aan het einde van het kwartaal te worden gestort; hierbij geldt de datum van ontvangst op de bankrekening van VSE. Dit in verband met de verwerkingstijd.
 5. Per 31 december van de jaren 2023 t/m 2026 ontvangt u een bevestiging met het door u afgeloste bedrag zoals dit bij VSE geregistreerd wordt.
 6. Mocht een kerk méér betalen dan het berekende bedrag van de factuur van de vooruitbetaling, dan valt dit buiten het rentevoordeel zoals berekend in de rekentool. VSE zal dit teveel betaalde bedrag aan de kerk retour storten.

Algemene Vergadering VSE 29 november 2023

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE, in navolging op de AV VSE van 12 april jl., vindt plaats op woensdag 29 november van 19:30 uur tot 22:00 uur. Alle leden zijn uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43) en ontvingen hierover een vooraankondiging.

De voorstellen en vergaderstukken, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.

AV VSE 2023 – 29 november

Tijdens de vergadering kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Stemresultaten en besluittekst Algemene Vergadering

Op woensdag 12 april vond de Algemene Vergadering plaats waarin besluiten zijn genomen over de harmonisatie NGK-GKv.

Alle documenten die besproken zijn treft u aan op de pagina van de Algemene Vergadering.
De definitieve besluittekst is met deze link te openen: Definitieve besluittekst VSE harmonisatie emeritaatsvoorziening GKv NGK mei 2023 tbv ALV

Van de 103 aanwezige (6 bij volmacht) stemgerechtigde leden hebben 4 TEGEN gestemd en was er 1 ONTHOUDING . Met 98 stemmen VOOR is bovenstaand besluit met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Rekentool Schuld en Aflossing t.b.v. AV 2023

Aan de reeds gepubliceerde stukken t.b.v. de AV VSE 2023, zijn een aantal documenten toegevoegd waaronder de rekentool Schuld en Aflossing. U vindt de rekenhulp,onder het kopje ‘Bijlagen’ op: [klik hier].

 

Extra digitaal vragenuurtje

Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering iemand van het bestuur te spreken. Dat op kan op donderdag 6 april om 20:00 uur, digitaal via TEAMS. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@verenigingvse.nl. Op de betreffende donderdag ontvangt u dan een link voor deelname.

Algemene Vergadering 2023, besluitvorming harmonisatie NGK-GKV

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE m.b.t. besluitvorming voor de harmonisatie vindt dit jaar op locatie plaats. Op woensdag 12 april van 19:30 uur tot 22:00 uur zijn alle leden uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43). Alle leden ontvingen hierover een vooraankondiging.

De besluittekst en bijbehorende bijlagen, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.

AV VSE 2023 – 12 april

Tijdens de vergadering kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Regioavonden najaar 2022: in gesprek over plannen geharmoniseerde emeritaatsvoorziening

Op de Algemene Ledenvergadering van begin september jl. presenteerde het bestuur in grote lijnen de plannen voor de geharmoniseerde emeritaatsvoorziening na de eenwording van NGK en GKv. Inmiddels is het volledige rapport hierover klaar en beschikbaar. In het eindrapport wordt beschreven welk traject voorafging aan dit rapport, welke uitdagingen bepalend waren en de oplossingsrichting waar VSE toe komt.

Programma regioavonden

In november 2022 organiseert VSE regioavonden. De leden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden drie avonden gehouden op locatie in Assen (3 nov), Ermelo (9 nov) en Hardinxveld-Giessendam (16 nov). Eveneens zal er op 23 november een webinar zijn.

Tijdens deze avonden wordt het gehele harmonisatieproces toegelicht, evenals de oplossingsrichting uit het rapport. Daarnaast is er voor iedereen de gelegenheid het woord te voeren. Een juiste beeldvorming en voldoende en genuanceerde meningsvorming is cruciaal. De besprekingen tijdens de regioavonden dienen als belangrijke basis voor het presenteren van een gedragen besluittekst begin 2023.

Documenten & aanmelden

Alle informatie, waaronder het eindrapport, de bijlagen en het aanmeldformulier, is te vinden op verenigingvse.nl/regioavonden-2022.

Algemene Vergadering 2022 vindt plaats op 7 september

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE vindt dit jaar op locatie plaats. Op woensdag 7 september van 19:00 uur tot 21:30 uur zijn alle leden uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43). Alle leden ontvingen hierover een vooraankondiging.

In eerste instantie werd de vergadering gepland op 22 juni. Wegens een groot verkeersinfarct vanwege de boerenprotesten achtte het bestuur het niet verantwoord om de vergadering door te laten gaan. Daarom is de vergadering verplaatst naar 7 september.

De vergaderstukken, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.
AV VSE 2022 – 7 september

Leden kunnen tijdens de vergadering kennis nemen van de toelichting op vergaderstukken. Ook kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Inlichtingenplicht – Wat meldt de kerk aan VSE?

In artikel 7 van het Uitkeringsreglement VSE wordt vermeld dat de kerk de plicht heeft “inlichtingen te verstrekken die van belang zijn of kunnen zijn voor de vaststelling van, de hoogte van of de wijziging of beëindiging van een uitkering op grond van dit reglement.” In dit bericht lichten wij u graag toe wanneer en hoe u VSE informeert.

Wat meldt de kerk bij de VSE?

De kerk informeert VSE wanneer een nieuwe predikant intrede doet. Zodra de intrededatum bekend is, stuurt u een bericht aan VSE met daarin de volgende informatie:

 • De intrededatum;
 • De nieuwe adresgegevens van de predikant;
 • Een (door alle partijen) ondertekende beroepingsbrief. Hierin staat in elk geval vermeld:

In geval van aanstelling met een bijzondere opdracht, losmaking, ontheffing, afzetting of onttrekking informeert de kerk VSE hierover door het opsturen van de regelingen die met de predikant zijn afgesproken, aangevuld met classisbevestiging en – indien aanwezig – advies van Deputaten Predikantszaken.

Wanneer stuurt de kerk verder een bericht naar VSE?

 • Indien uw predikant trouwt;
 • Indien uw predikant gaat scheiden;
 • Bij verandering in deeltijdpercentage;
 • Indien de partner van uw predikant overlijdt;
 • Indien uw predikant overlijdt.

Wordt de predikant ziek, dan meldt u dit bij Steunpunt Kerkenwerk.

Wat meldt de dominee bij de VSE?

Een actieve gemeentepredikant hoeft niets te melden bij VSE, tenzij hierom verzocht wordt. Iedere gewezen predikant of ex-echtgenoot aan wie op grond van een daartoe door een kerk verleende machtiging rechtstreeks uitkeringen worden gedaan, meldt alle belangrijke wijzigingen in de situatie aan VSE. Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, wijziging van de gezinssituatie of overlijden in het gezin.

Vragen?
Twijfelt u of heeft u vragen over iets dat u moet melden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.