Regioavonden najaar 2022: in gesprek over plannen geharmoniseerde emeritaatsvoorziening

Op de Algemene Ledenvergadering van begin september jl. presenteerde het bestuur in grote lijnen de plannen voor de geharmoniseerde emeritaatsvoorziening na de eenwording van NGK en GKv. Inmiddels is het volledige rapport hierover klaar en beschikbaar. In het eindrapport wordt beschreven welk traject voorafging aan dit rapport, welke uitdagingen bepalend waren en de oplossingsrichting waar VSE toe komt.

Programma regioavonden

In november 2022 organiseert VSE regioavonden. De leden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden drie avonden gehouden op locatie in Assen (3 nov), Ermelo (9 nov) en Hardinxveld-Giessendam (16 nov). Eveneens zal er op 23 november een webinar zijn.

Tijdens deze avonden wordt het gehele harmonisatieproces toegelicht, evenals de oplossingsrichting uit het rapport. Daarnaast is er voor iedereen de gelegenheid het woord te voeren. Een juiste beeldvorming en voldoende en genuanceerde meningsvorming is cruciaal. De besprekingen tijdens de regioavonden dienen als belangrijke basis voor het presenteren van een gedragen besluittekst begin 2023.

Documenten & aanmelden

Alle informatie, waaronder het eindrapport, de bijlagen en het aanmeldformulier, is te vinden op verenigingvse.nl/regioavonden-2022.

Algemene Vergadering 2022 vindt plaats op 7 september

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE vindt dit jaar op locatie plaats. Op woensdag 7 september van 19:00 uur tot 21:30 uur zijn alle leden uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43). Alle leden ontvingen hierover een vooraankondiging.

In eerste instantie werd de vergadering gepland op 22 juni. Wegens een groot verkeersinfarct vanwege de boerenprotesten achtte het bestuur het niet verantwoord om de vergadering door te laten gaan. Daarom is de vergadering verplaatst naar 7 september.

De vergaderstukken, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.
AV VSE 2022 – 7 september

Leden kunnen tijdens de vergadering kennis nemen van de toelichting op vergaderstukken. Ook kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Inlichtingenplicht – Wat meldt de kerk aan VSE?

In artikel 7 van het Uitkeringsreglement VSE wordt vermeld dat de kerk de plicht heeft “inlichtingen te verstrekken die van belang zijn of kunnen zijn voor de vaststelling van, de hoogte van of de wijziging of beëindiging van een uitkering op grond van dit reglement.” In dit bericht lichten wij u graag toe wanneer en hoe u VSE informeert.

Wat meldt de kerk bij de VSE?

De kerk informeert VSE wanneer een nieuwe predikant intrede doet. Zodra de intrededatum bekend is, stuurt u een bericht aan VSE met daarin de volgende informatie:

 • De intrededatum;
 • De nieuwe adresgegevens van de predikant;
 • Een (door alle partijen) ondertekende beroepingsbrief. Hierin staat in elk geval vermeld:

In geval van aanstelling met een bijzondere opdracht, losmaking, ontheffing, afzetting of onttrekking informeert de kerk VSE hierover door het opsturen van de regelingen die met de predikant zijn afgesproken, aangevuld met classisbevestiging en – indien aanwezig – advies van Deputaten Predikantszaken.

Wanneer stuurt de kerk verder een bericht naar VSE?

 • Indien uw predikant trouwt;
 • Indien uw predikant gaat scheiden;
 • Bij verandering in deeltijdpercentage;
 • Indien de partner van uw predikant overlijdt;
 • Indien uw predikant overlijdt.

Wordt de predikant ziek, dan meldt u dit bij Steunpunt Kerkenwerk.

Wat meldt de dominee bij de VSE?

Een actieve gemeentepredikant hoeft niets te melden bij VSE, tenzij hierom verzocht wordt. Iedere gewezen predikant of ex-echtgenoot aan wie op grond van een daartoe door een kerk verleende machtiging rechtstreeks uitkeringen worden gedaan, meldt alle belangrijke wijzigingen in de situatie aan VSE. Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, wijziging van de gezinssituatie of overlijden in het gezin.

Vragen?
Twijfelt u of heeft u vragen over iets dat u moet melden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

juni 2021: Tekstvoorstel voor opname in toelichting jaarrekening van plaatselijke kerk

Het bestuur van Vereniging VSE wordt regelmatig geconfronteerd met onbekendheid over de afspraken m.b.t. de (bekostiging van de) oudedagsvoorziening van onze predikanten. Om onze leden (alle plaatselijke Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland) te ondersteunen bij de communicatie hierover met de gemeenteleden, heeft Vereniging VSE een modeltekst opgesteld. U vindt deze tekst in onderstaande link. De modeltekst zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door uw penningmeester of CvB als toelichting op de financiële jaarcijfers. Hierdoor geeft u de lezer / het gemeentelid extra informatie over de verplichtingen van uw plaatselijke gemeente.

Tekstvoorstel_voor_toelichting_van_de_jaarrekening_van_een_plaatselijke_GKV_kerk-2021

Algemene Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering van VSE vond dit jaar vanwege de coronacrisis volledig digitaal plaats. Van donderdag 10 tot donderdag 17 juni was de vergadering digitaal geopend. Alle leden ontvingen de benodigde informatie en toelichting vooraf. De stukken werden gepubliceerd op een speciaal daarvoor ingerichte pagina.

Leden konden digitaal of telefonisch vragen stellen. Ook kon er digitaal gestemd worden.

Klik hier om naar de digitale ledenvergadering te gaan.

Filmpje over veranderingen 2020

De Algemene Vergadering van Vereniging VSE gaf het bestuur op 19 juni 2019 goedkeuring voor een nieuwe 5-jaren beleidsperiode. Elders op deze site treft u de tekst van alle besluiten aan. Om uw gemeente te informeren zijn de wijzigingen ook samengevat in een filmpje.

 
Of dowloaden via:
 

12 december 2019: Extra vermogensinleg mogelijk

Samen met alle andere kerken binnen ons GKv kerkverband draagt u bij aan de emeritaatsvoorziening van predikanten. Deze bijdrage betaalt u jaarlijks  middels een quotum per kerklid. Per 1 januari 2020 is dit € 58,-.

Naast de besluiten die genomen zijn over de quotumverhoging en de verkorting van de inhaalperiode, vroeg u op 19 juni jl. ook naar mogelijkheden om extra geld bij VSE in te leggen. Om dit te concretiseren bieden wij u de mogelijkheid een leningsovereenkomst met rendement aan te gaan. In  dit document leest u alles hierover.

 

13 februari 2019: Vijfjarenrapport, regioavonden en Algemene vergadering

Vereniging VSE publiceert hierbij het eindrapport ‘Vijfjarenplan emeritaatsvoorziening’ aan de kerken. In dit rapport doet het bestuur voorstellen over de herijking van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt over de financierbaarheid van de emeritaatsvoorziening.

Het rapport kunt u openen via deze link (188 downloads) .

In het rapport benadrukt de VSE nogmaals de urgentie en doet zij voorstellen voor een verdere verhoging van het quotum. Om dit rapport met u te bespreken, nodigen wij u van harte uit voor een regioavond in maart.

 Datum Plaats Adres
Donderdag 7 maart Zwijndrecht Maranathakerk, Koninginneweg 1A, 3331 CD Zwijndrecht
Dinsdag 12 maart Assen-West Maranathakerk, Nobellaan 140, 9402 BW Assen
Donderdag 14 maart Ermelo Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 3851 LH Ermelo
Donderdag 21 maart Zwolle Steunpunt Kerkenwerk,
Dr. Spanjaardweg 4B, 8025 BT Zwolle

De regioavonden starten om 19:30 uur en worden naar verwachting rond 21:30 uur afgesloten.

Ledenvergadering in juni!

Het bestuur nodigt u ook uit voor de reguliere Algemene Vergadering op 19 juni in Ermelo. Op deze avond komt onder andere het jaarverslag met de jaarrekening 2018 aan de orde.

Let op: Bespreking van het rapport ‘Vijfjarenplan Emeritaatsvoorziening’ vindt uitsluitend plaats op de regioavonden in maart. De uitkomsten hiervan worden gebruikt in de besluitvorming die plaatsvindt op 19 juni.

Aanmelden regioavond

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor de regioavond.

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt dat doen via ons mailadres info@verenigingvse.nl.

28 oktober 2014: Voorlichtingspakket over besluit emeritaatsbijdrage 2015

Na het besluit op 18 september 2014 is de volgende stap dit besluit te communiceren met de gemeenteleden. Deze boodschap raakt mensen in de portemonnee; zorgvuldige communicatie hierover is dus belangrijk! Om u hierin te ondersteunen, is een voorlichtingspakket ontwikkeld.

U kunt hieronder de volgende documenten downloaden:

 • Brief voor de kerkenraad met uitleg over de communicatie naar uw gemeente: (klik hier)
 • Brief voor gemeenteleden (klik hier)
 • Brief voor oudere gemeenteleden (klik hier)
 • Artikel voor in het kerkblad (klik hier)
 • Lijst met besparingstips en geldinzamelideeën (klik hier)
 • Een leespreek met als thema “Ik leef van de geef dus ik geef om mijn kerk” (klik hier) inclusief de liturgie (klik hier), een presentatie (klik hier) een kindmoment (klik hier), preekstellingen (klik hier) en een preekschets (klik hier).

De brieven bevatten gele markeringen die u plaatselijk kunt invullen. Uiteraard bent u geheel vrij in wat u gebruikt en of u voor uw situatie zaken wilt toevoegen.

Voor het tonen op de beamer in de kerk, op uw website of ter vertoning in kleinere groepen zijn onderstaande animaties beschikbaar. De eerste met geluid, een voice-over en de tweede zonder geluid, met ondertiteling.

U kunt onderstaand filmpje ook downloaden door hier met rechtermuisklik te kiezen voor “link opslaan als”