Stemresultaten en besluittekst Algemene Vergadering

Op woensdag 12 april vond de Algemene Vergadering plaats waarin besluiten zijn genomen over de harmonisatie NGK-GKv.

Alle documenten die besproken zijn treft u aan op de pagina van de Algemene Vergadering.
https://verenigingvse.nl/download/1513/
De definitieve besluittekst is met deze link te openen: Definitieve besluittekst VSE harmonisatie emeritaatsvoorziening GKv NGK mei 2023 tbv ALV

Van de 103 aanwezige (6 bij volmacht) stemgerechtigde leden hebben 4 TEGEN gestemd en was er 1 ONTHOUDING . Met 98 stemmen VOOR is bovenstaand besluit met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Rekentool Schuld en Aflossing t.b.v. AV 2023

Aan de reeds gepubliceerde stukken t.b.v. de AV VSE 2023, zijn een aantal documenten toegevoegd waaronder de rekentool Schuld en Aflossing. U vindt de rekenhulp,onder het kopje ‘Bijlagen’ op: [klik hier].

 

Extra digitaal vragenuurtje

Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering iemand van het bestuur te spreken. Dat op kan op donderdag 6 april om 20:00 uur, digitaal via TEAMS. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@verenigingvse.nl. Op de betreffende donderdag ontvangt u dan een link voor deelname.

Algemene Vergadering 2023, besluitvorming harmonisatie NGK-GKV

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE m.b.t. besluitvorming voor de harmonisatie vindt dit jaar op locatie plaats. Op woensdag 12 april van 19:30 uur tot 22:00 uur zijn alle leden uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43). Alle leden ontvingen hierover een vooraankondiging.

De besluittekst en bijbehorende bijlagen, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.

AV VSE 2023 – 12 april

Tijdens de vergadering kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Regioavonden najaar 2022: in gesprek over plannen geharmoniseerde emeritaatsvoorziening

Op de Algemene Ledenvergadering van begin september jl. presenteerde het bestuur in grote lijnen de plannen voor de geharmoniseerde emeritaatsvoorziening na de eenwording van NGK en GKv. Inmiddels is het volledige rapport hierover klaar en beschikbaar. In het eindrapport wordt beschreven welk traject voorafging aan dit rapport, welke uitdagingen bepalend waren en de oplossingsrichting waar VSE toe komt.

Programma regioavonden

In november 2022 organiseert VSE regioavonden. De leden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden drie avonden gehouden op locatie in Assen (3 nov), Ermelo (9 nov) en Hardinxveld-Giessendam (16 nov). Eveneens zal er op 23 november een webinar zijn.

Tijdens deze avonden wordt het gehele harmonisatieproces toegelicht, evenals de oplossingsrichting uit het rapport. Daarnaast is er voor iedereen de gelegenheid het woord te voeren. Een juiste beeldvorming en voldoende en genuanceerde meningsvorming is cruciaal. De besprekingen tijdens de regioavonden dienen als belangrijke basis voor het presenteren van een gedragen besluittekst begin 2023.

Documenten & aanmelden

Alle informatie, waaronder het eindrapport, de bijlagen en het aanmeldformulier, is te vinden op verenigingvse.nl/regioavonden-2022.

Algemene Vergadering 2022 vindt plaats op 7 september

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE vindt dit jaar op locatie plaats. Op woensdag 7 september van 19:00 uur tot 21:30 uur zijn alle leden uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43). Alle leden ontvingen hierover een vooraankondiging.

In eerste instantie werd de vergadering gepland op 22 juni. Wegens een groot verkeersinfarct vanwege de boerenprotesten achtte het bestuur het niet verantwoord om de vergadering door te laten gaan. Daarom is de vergadering verplaatst naar 7 september.

De vergaderstukken, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.
AV VSE 2022 – 7 september

Leden kunnen tijdens de vergadering kennis nemen van de toelichting op vergaderstukken. Ook kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Inlichtingenplicht – Wat meldt de kerk aan VSE?

In artikel 7 van het Uitkeringsreglement VSE wordt vermeld dat de kerk de plicht heeft “inlichtingen te verstrekken die van belang zijn of kunnen zijn voor de vaststelling van, de hoogte van of de wijziging of beëindiging van een uitkering op grond van dit reglement.” In dit bericht lichten wij u graag toe wanneer en hoe u VSE informeert.

Wat meldt de kerk bij de VSE?

De kerk informeert VSE wanneer een nieuwe predikant intrede doet. Zodra de intrededatum bekend is, stuurt u een bericht aan VSE met daarin de volgende informatie:

  • De intrededatum;
  • De nieuwe adresgegevens van de predikant;
  • Een (door alle partijen) ondertekende beroepingsbrief. Hierin staat in elk geval vermeld:

In geval van aanstelling met een bijzondere opdracht, losmaking, ontheffing, afzetting of onttrekking informeert de kerk VSE hierover door het opsturen van de regelingen die met de predikant zijn afgesproken, aangevuld met classisbevestiging en – indien aanwezig – advies van Deputaten Predikantszaken.

Wanneer stuurt de kerk verder een bericht naar VSE?

  • Indien uw predikant trouwt;
  • Indien uw predikant gaat scheiden;
  • Bij verandering in deeltijdpercentage;
  • Indien de partner van uw predikant overlijdt;
  • Indien uw predikant overlijdt.

Wordt de predikant ziek, dan meldt u dit bij Steunpunt Kerkenwerk.

Wat meldt de dominee bij de VSE?

Een actieve gemeentepredikant hoeft niets te melden bij VSE, tenzij hierom verzocht wordt. Iedere gewezen predikant of ex-echtgenoot aan wie op grond van een daartoe door een kerk verleende machtiging rechtstreeks uitkeringen worden gedaan, meldt alle belangrijke wijzigingen in de situatie aan VSE. Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, wijziging van de gezinssituatie of overlijden in het gezin.

Vragen?
Twijfelt u of heeft u vragen over iets dat u moet melden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

juni 2021: Tekstvoorstel voor opname in toelichting jaarrekening van plaatselijke kerk

Het bestuur van Vereniging VSE wordt regelmatig geconfronteerd met onbekendheid over de afspraken m.b.t. de (bekostiging van de) oudedagsvoorziening van onze predikanten. Om onze leden (alle plaatselijke Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland) te ondersteunen bij de communicatie hierover met de gemeenteleden, heeft Vereniging VSE een modeltekst opgesteld. U vindt deze tekst in onderstaande link. De modeltekst zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door uw penningmeester of CvB als toelichting op de financiële jaarcijfers. Hierdoor geeft u de lezer / het gemeentelid extra informatie over de verplichtingen van uw plaatselijke gemeente.

Tekstvoorstel_voor_toelichting_van_de_jaarrekening_van_een_plaatselijke_GKV_kerk-2021

Algemene Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering van VSE vond dit jaar vanwege de coronacrisis volledig digitaal plaats. Van donderdag 10 tot donderdag 17 juni was de vergadering digitaal geopend. Alle leden ontvingen de benodigde informatie en toelichting vooraf. De stukken werden gepubliceerd op een speciaal daarvoor ingerichte pagina.

Leden konden digitaal of telefonisch vragen stellen. Ook kon er digitaal gestemd worden.

Klik hier om naar de digitale ledenvergadering te gaan.

Filmpje over veranderingen 2020

De Algemene Vergadering van Vereniging VSE gaf het bestuur op 19 juni 2019 goedkeuring voor een nieuwe 5-jaren beleidsperiode. Elders op deze site treft u de tekst van alle besluiten aan. Om uw gemeente te informeren zijn de wijzigingen ook samengevat in een filmpje.

 
Of dowloaden via:
 

12 december 2019: Extra vermogensinleg mogelijk

Samen met alle andere kerken binnen ons GKv kerkverband draagt u bij aan de emeritaatsvoorziening van predikanten. Deze bijdrage betaalt u jaarlijks  middels een quotum per kerklid. Per 1 januari 2020 is dit € 58,-.

Naast de besluiten die genomen zijn over de quotumverhoging en de verkorting van de inhaalperiode, vroeg u op 19 juni jl. ook naar mogelijkheden om extra geld bij VSE in te leggen. Om dit te concretiseren bieden wij u de mogelijkheid een leningsovereenkomst met rendement aan te gaan. In  dit document leest u alles hierover.