Digitale Algemene Vergadering 2021

Lees hier alles over de Digitale Algemene Ledenvergadering 2021. De vergadering vond DV plaats van 10 t/m 17 juni. De vergadering vond volledig digitaal plaats omdat de coronabeperkingen een fysieke bijeenkomst nog niet mogelijk maakten. Het bestuur ziet er naar uit u in de toekomst weer live te mogen ontmoeten!

Een digitale vergadering
De digitale vergadering houdt in dat de webpagina een week lang open stond. In die tijd konden alle leden per mail vragen stellen over de vergaderstukken en hun stem uitbrengen via het stemformulier. Kort voor de digitale vergadering ontving iedere scriba een unieke stemcode waarmee de geldigheid van de stem werd gecontroleerd. Verder is deze pagina aangevuld met een aantal korte video’s waarin het bestuur de vergaderstukken toelicht.

Fusie met de NGK
In deze reguliere AV kwam het bestuur niet met verstrekkende voorstellen of aanpassingen in reglementen. Dit omdat er achter de schermen op volle kracht wordt gewerkt aan de voorbereiding van de fusie met de NGK. Gezamenlijk moet immers gezocht worden naar mogelijkheden om over te stappen naar één gemeenschappelijke pensioenvoorziening voor predikanten. Het bestuur is dankbaar dat er productieve stappen worden gezet die, gezien de omvang en complexiteit, nogal veel tijd kosten. Na de zomer wordt u geïnformeerd over het proces. Later in 2021 en vooral begin 2022 hoopt het bestuur met uitgewerkte concepten met alle kerken, dus ook met u, in gesprek te gaan.


Vergaderstukken

Algemeen

Verloop en terugblik Algemene Vergadering 2020; pagina van de vorige AV [klik hier]

Gerrit Noorman
Algemene introductie op de vergadering.


Financieel

Jaarverslag VSE 2020 [klik hier]
Begroting VSE 2022 [klik hier]
Vaststelling quotum conform vijfjarenbeleid [klik hier]
Vaststelling indexatie conform vijfjarenbeleid [klik hier]

Arjen Tompkins
Korte aanvullende toelichting op de jaarrekening en het jaarverslag.

Willemien Dee
Toelichting op het beleggingsbeleid en de resultaten van 2020.


Verkiezing bestuur

Voorstel tot herbenoeming twee bestuursleden [klik hier]


Stemresultaten

De stemming heeft een positief resultaat opgeleverd. De jaarrekening en de begroting zijn unaniem goedgekeurd en met de herbenoemingen van Gerrit Noorman en Herman van Dijk werd ingestemd.

Klik hier om de stemresultaten te bekijken.

Tijdens de vergadering konden leden hun stem uitbrengen. Alle scriba’s ontvingen voorafgaand aan de vergadering een unieke stemcode waarmee de geldigheid van de stem werd gecontroleerd.


Vragen stellen

U kon in de periode van 10 t/m 17 juni vragen stellen. Deze vragen werden door het bestuur per mail beantwoord.
Hieronder ziet u alle gestelde vragen. Klik op het blauwe plusje om het bijbehorende antwoord te lezen.

Vraag: Er wordt door de VSE hard gewerkt aan de fusie van het fond van de GKV (VSE) met het fonds van de NGK (PFZW). Uit een vergelijking tussen eigenbeheer en PFZW uit 2018 bleek dat het onderbrengen van de pensioenen bij PFZW ongeveer 7 euro per lid per jaar duurder zal zijn dan eigen beheer. In de meerjarenbegroting komt deze kostenstijging niet terug, vermoedelijk omdat de keuze hoe te fuseren nog niet is gemaakt. Zijn er al wel prognoses gemaakt voor verschillende scenario’s? KLIK OP + VOOR ANTWOORD

Zoals in het begeleidende filmpje van onze voorzitter Gerrit Noorman is aangegeven, zijn wij op dit moment intensief in gesprek met de NGA over de detaillering van de verschillende onderdelen van de harmonisatie van de oudedagsvoorziening; inclusief de financiële onderbouwing. Prognoses op de diverse scenario’s maken daar ook onderdeel van uit. Wij hopen en verwachten in het najaar dit te kunnen afronden. Aansluitend zal een extern actuarieel bureau worden gevraagd om de financiële rekenslag te toetsen. Op dit moment is het nog te vroeg om in het proces om cijfers en verdere voorstellen met elkaar te delen.

Vraag: Ik heb kort uw jaarrekening gelezen en het volgende valt mij op: Beleggingen € 58.682k, waarvan € 26.857k aandelen en € 31.447k vastrentende fondsen; Rendement € 2.653k op aandelen en € 1.167k op vastrentende fondsen en begroot rendement op beleggingen in 2021 € 1970k
Mijn vragen:
1) Is er een plan bij plotseling grote problemen op de beurs (lees.. beurs klapt of fors omlaag)?
2) Worden stijgingen op aandelen gerealiseerd door aandelen te verkopen en de winst te verzilveren?
3) U begroot t.o.v. 2020 voorzichtig qua rendement op beleggingen:
• Zijn de effecten ook doorgerekend als de beleggingen jaarlijks in lijn met 2020 liggen? (Wellicht sneller aan het dekkingspercentage? Wellicht lagere bijdrage nodig van de kerken?)
• Als alles in vastrentende beleggingen zou zitten zou je wellicht qua rendement beleggingen al boven de begroting 2021 zitten. Ik begrijp dat het hogere rendement op aandelen helpt bij een beter dekkingspercentage, maar is dat hogere dekkingspercentage niet te halen met alleen vastrentende (lees minder risicovolle) beleggingen? KIK OP + VOOR ANTWOORDEN

Antwoord op de eerste vraag wordt in combinatie met de derde vraag gegeven. Antwoord op de tweede vraag:

Dit gebeurt inderdaad. VSE heeft een beleggingsmix (strategische asset allocatie) waarbij het percentage aandelen 45% is. De vermogensbeheerder kan naar eigen inzicht dit percentage verhogen naar maximaal 55% of verlagen naar minimaal 35%. Hierdoor zal de vermogensbeheerder als aandelenrendementen hoger zijn dan het rendement op vastrentende waarden van tijd tot tijd het aandelenbelang wat moeten afbouwen (en op die manier dus winst realiseren).

Antwoord op punt 1 en 3: Rendementen kunnen van jaar tot jaar sterk uiteen lopen en voorzichtigheid is hier geboden. Immers: in het verleden behaalde rendementen geven geen enkele garantie voor de toekomst. Het rendement wat VSE begroot is 4%. We gaan er vanuit dat we op lange termijn (10 – 15 jaar) gemiddeld dit rendement kunnen behalen. Gemiddeld genomen is dit ook het rendement wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.

De verhouding tussen aandelen en vastrentende waarden die is vastgelegd in de strategische asset allocatie weerspiegeld de mate van risico die een fonds als VSE kan nemen. Deze verhouding is tot stand gekomen na een uitgebreid proces waarbij de vermogensbeheerder en het bestuur als geheel betrokken waren. In dit proces is onder andere heel goed onderzocht wat de risicobereidheid van VSE is. Het is belangrijk om bij de beleggingen een consistent beleid te voeren en je niet te laten verleiden om aanpassingen door te voeren gebaseerd op meevallende of tegenvallende rendementen in enig jaar.

Ten minste tweemaal per jaar overleggen we met de vermogensbeheerder (onder andere op basis van een rekenmodel) of de uitgangspunten en verwachtingen nog realistisch zijn. Tevens bespreken we dergelijke zaken met onze klankbordgroep.

We vertrouwen erop dat we hiermee een goed proces met goede randvoorwaarden hebben waardoor we onnodige risico’s vermijden.

Lees hier de gestelde VRAAG

Lees hier het ANTWOORD