Inlichtingenplicht – Wat meldt de kerk aan VSE?

In artikel 7 van het Uitkeringsreglement VSE wordt vermeld dat de kerk de plicht heeft “inlichtingen te verstrekken die van belang zijn of kunnen zijn voor de vaststelling van, de hoogte van of de wijziging of beëindiging van een uitkering op grond van dit reglement.” In dit bericht lichten wij u graag toe wanneer en hoe u VSE informeert.

Wat meldt de kerk bij de VSE?

De kerk informeert VSE wanneer een nieuwe predikant intrede doet. Zodra de intrededatum bekend is, stuurt u een bericht aan VSE met daarin de volgende informatie:

  • De intrededatum;
  • De nieuwe adresgegevens van de predikant;
  • Een (door alle partijen) ondertekende beroepingsbrief. Hierin staat in elk geval vermeld:

In geval van aanstelling met een bijzondere opdracht, losmaking, ontheffing, afzetting of onttrekking informeert de kerk VSE hierover door het opsturen van de regelingen die met de predikant zijn afgesproken, aangevuld met classisbevestiging en – indien aanwezig – advies van Deputaten Predikantszaken.

Wanneer stuurt de kerk verder een bericht naar VSE?

  • Indien uw predikant trouwt;
  • Indien uw predikant gaat scheiden;
  • Bij verandering in deeltijdpercentage;
  • Indien de partner van uw predikant overlijdt;
  • Indien uw predikant overlijdt.

Wordt de predikant ziek, dan meldt u dit bij Steunpunt Kerkenwerk.

Wat meldt de dominee bij de VSE?

Een actieve gemeentepredikant hoeft niets te melden bij VSE, tenzij hierom verzocht wordt. Iedere gewezen predikant of ex-echtgenoot aan wie op grond van een daartoe door een kerk verleende machtiging rechtstreeks uitkeringen worden gedaan, meldt alle belangrijke wijzigingen in de situatie aan VSE. Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, wijziging van de gezinssituatie of overlijden in het gezin.

Vragen?
Twijfelt u of heeft u vragen over iets dat u moet melden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Geplaatst in Geen categorie.