Meest gestelde vragen

»Wanneer gaat een predikant met emeritaat?

In de generale regeling voor predikantszaken is bepaald dat de datum waarop emeritaat wordt verleend gelijk is aan de datum waarop de overheid een AOW-uitkering verstrekt aan een predikant.

In onderlinge overeenstemming kan een latere datum overeen worden gekomen, eerder kan niet.

In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden
In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden
In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden
In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden
In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Na 2025 stijgt de AOW-leeftijd verder door, waarbij de stijging afhankelijk is van de gemiddelde levensverwachting. 5 jaar van te voren wordt de exacte datum bepaald.

»Hoe hoog is de uitkering wegens leeftijd?

De hoogte van de uitkering wegens leeftijd is, in beginsel, voor alle predikanten gelijk. Er wordt alleen rekening gehouden met het aantal ambtsjaren en deeltijdwerk.

Voor het indicatief berekenen van de hoogte van de uitkering wegens leeftijd is, kunt u de rekentool invullen: link

Als uw predikant een periode langer dan een jaar ziek is geweest, dan heeft dat invloed op de hoogte van de uitkering. De rekentool is dan niet geschikt om een berekening te maken. U kunt dan contact opnemen met de VSE.

»Wat is een nabestaanden uitkering?

Als de predikant overlijdt ontvangt de kerk een uitkering voor de nabestaanden:

 • Een weduwe jonger dan de AOW-leeftijd ontvangt 80% van de uitkering wegens leeftijd
 • Een weduwe ouder dan de AOW-leeftijd ontvangt 70% van de uitkering wegens leeftijd.
 • Een wees ontvangt 10% van de uitkering wegens leeftijd.

»Krijgt de kerk een uitkering als de predikant ziek is?

Bij ziekte korter dan 1 jaar:

Als een predikant ziek is, is dit voor rekening van de kerk, de predikant krijgt doorbetaald en de kerk is hier niet voor verzekerd.

Bij ziekte langer dan 1 jaar:

Als een predikant langer dan 1 jaar ziek is, dan krijgt de kerk een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van de VSE. De hoogte is afhankelijk van het ziektepercentage en de gemeentegrootte.

»Hoe vraag ik als kerk een uitkering wegens leeftijd aan?

Voor het aanvragen van een uitkering wegens leeftijd heeft de VSE een set met formulieren ontwikkeld:

 • Aanvraagformulier
 • Voorbeeldteksten kerkenraad
 • Voorbeeldteksten classis
 • Voorbeeldberekening uitkering wegens leeftijd

Aan het eind van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin uw predikant met emeritaat gaat ontvangt u van de VSE deze set.

Gebruikelijk is dat de predikant aan de kerkenraad een verzoek doet om met emeritaat te gaan. Als de kerkenraad instemt met dit verzoek maakt zij een akte waarin zij verklaart dat en op welke datum de predikant met emeritaat gaat. Vervolgens vraagt de kerkenraad aan de classis om dit te bevestigen.

Nadat deze formele stappen gezet zijn, kunt u de uitkering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en vergezeld van de aktes van de kerkenraad en de classis naar de VSE te sturen.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering stelt het bestuur de uitkering vast. Dit wordt schriftelijk aan de kerk medegedeeld.

» Hoe vraag ik als kerk een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid aan?

Na een jaar arbeidsongeschiktheid kan een kerk aanspraak maken op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid voor een predikant.

De begeleiding van het proces rondom arbeidsongeschiktheid is in handen van het Steunpunt Kerkenwerk (SKW). Zodra het SKW constateert, op basis van de rapportages van de arbodienst, dat een predikant langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, vragen zij een eindejaarsrapportage aan bij de Arbodienst. Deze rapportage kan gedeeld worden met de VSE.

Vervolgens dient de kerk een verzoek in bij de VSE voor een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, waarbij er twee opties zijn:

 • De predikant is geëmeriteerd wegens arbeidsongeschiktheid, dan dient dit verzoek vergezeld te gaan van de goedkeuring van de classis van het verleende gezondheidsemeritaat van de predikant.
 • De kerk verzoekt de VSE om ontheffing van de verplichting tot het verlenen van gezondheidsemeritaat om in aanmerking tot komen voor een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Dit komt vaak voor indien er uitzicht is op verder herstel.

Nadat de VSE het verzoek tot het verstrekken van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen stelt het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering de uitkering vast.

»Is de VSE een pensioenfonds?

Nee, VSE is een vereniging waar alle Gereformeerde Kerken vrijgemaakt lid van zijn. Gezamenlijk bepalen de kerken het beleid van de vereniging. Hiervoor hebben zij een bestuur uit hun midden gekozen. Het bestuur laat zich bijstaan door een aantal terzake deskundigen.

De twee belangrijkste redenen waarom de VSE geen pensioenfonds is:

 • Er zijn geen deelnemers, de uitkeringen worden aan de leden (de kerken) verstrekt en niet aan personen.

 • Er bestaat geen recht op een uitkering jegens de VSE. De (ex-)predikant heeft recht op een uitkering van de laatste kerk die hij heeft gediend. Dit is vastgelegd in de Kerkorde.

»Wordt er een UPO/overzicht van de te verwachte uitkeringen verstrekt?

Jazeker! Jaarlijks ontvangt de kerk een Overzicht Mogelijk Toekomstige Uitkeringen (OMTU). Hierop staan alle relevante gegevens van de predikant vermeld en wordt weergegeven wat de verwachting is van de uitkering wegens leeftijd die mogelijk in de toekomst aan de kerk zal worden verstrekt.

De VSE verzoekt de kerk om de gegevens te controleren en om dit overzicht aan de predikant te verstrekken.

Een gewezen predikant of een ex-echtgenoot ontvangt dit overzicht rechtstreeks.

Dit overzicht is geen UPO (Uniform Pensioen Overzicht) omdat de VSE geen pensioenfonds is. Daarom staat dit overzicht ook niet op de site mijnpensioenoverzicht.nl.

»Heeft de VSE genoeg geld om de uitkeringen in de toekomst te blijven betalen?

Ja, dat is wel de verwachting. In het verleden (tot 2015) werd er niet gespaard, de jaarlijkse uitgaven van de VSE werden gedekt door de inkomsten (quota) die in datzelfde jaar werden opgehaald. Dit noemt men een omslagstelsel.

Vanaf 2015 is de VSE gaan sparen volgens het kapitaaldekkingsstelsel. Dit betekent dat de VSE zoveel geld in kas wil hebben dat als morgen de kerken niet meer betalen, toch de uitkeringen betaald kunnen worden. Hiervoor is in 2014 een plan geschreven dat er voor moest zorgen dat in 2040 de dekking 100% zou zijn. Inmiddels is dit plan in 2019 aangescherpt en op dit moment liggen we op koers om in 2037 een 100% dekking te bereiken.

»Wat is het quotum voor volgend jaar?

Jaarlijks, op de ledenvergadering, doet het bestuur mededeling van het quotum voor het nieuwe jaar. In 2019 is afgesproken dat het quotum jaarlijks wordt verhoogd met € 0,75 en de prijsinflatie. Zie ook de pagina met kengetallen.

»Met welk percentage worden de uitkeringen volgend jaar verhoogd?

Jaarlijks, op de ledenvergadering, doet het bestuur mededeling van de indexatie voor het nieuwe jaar. In 2019 is afgesproken dat er sprake is van 50% indexering als het gerealiseerde niveau van het dekkingspercentage gelijk of hoger ligt dan de 5-jaren prognose van Triple-A. Zie ook de pagina met kengetallen.