Privacybeleid

Vereniging VSE is beheerder en uitvoerder van een egalisatiefonds voor kerken die lid zijn van VSE. De VSE streeft er naar om aan leden die een predikant onderhouden die – vanwege leeftijd of ziekte – niet meer actief zijn een uitkering te verstrekken. 

Onze contactgegevens zijn:

Postbus 499
8000 AL Zwolle
info@verenigingvse.nl

Vereniging VSE respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en vragenstellers aan de helpdesk. Eventuele gegevens die u, via deze website of per e-mail aan VSE verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren waarbij VSE zich conformeert aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens moeten wij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, van wie we uw gegevens krijgen, de doelen voor de verwerking, met wie de gegevens gedeeld worden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. 

In dit privacystatement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Wij ontvangen de persoonsgegevens van predikanten van de scriba van de plaatselijke kerk waaraan de predikant verbonden is.

2. Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Via de leden (kerken) worden de volgende persoonsgegevens van predikanten geregistreerd:

 • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat.
 • naam en geboortedatum partner
 • naam en geboortedatum kinderen (alleen indien sprake is van een wezenuitkering)
 • informatie over de huidige verbintenis aan de kerk
 • informatie over de verbintenissen met kerken in het verleden
 • bijzondere gegevens, bijvoorbeeld het percentage arbeidsongeschiktheid.

3. Waarom registreren wij deze gegevens?

De gegevens van predikanten worden verwerkt voor het kunnen bepalen van emeritaatsuitkeringen conform het uitkeringsreglement van de VSE. 

4. Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken gegevens van predikanten voor:

 • het in opdracht van de kerken uitvoeren van een overeenkomst die de kerken met predikanten zijn aangegaan voor het doen van een uitkering in geval van leeftijds- of gezondheidsemeritaat.

 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van het functioneren als vereniging. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen de belangen van de leden kerken, de predikanten en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten de leden kerken met predikanten zijn aangegaan.

5. Opslag en bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens van predikanten alleen zolang en voorzover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van de relatie met leden kerken en het doen van uitkeringen aan kerken betreffende de predikanten of hun nabestaande betrekkingen.

6. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit geldt zeker voor de volgende zaken:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;

 • de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

 • aanpassingen van uw gegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

 • beperking in de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of een andere organisatie op uw verzoek;

 • vragen over de inhoud van dit privacy-statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.

7. Beveiliging van gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.

8. Verstrekken aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen we wel doen als u ons toestemming daarvoor geeft, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening verstrekken we persoonsgegevens mogelijk wel aan:

 • leden kerken waaraan u verbonden bent

 • externe partijen als een eventuele verzekeraar waar wij bepaalde uitkeringsrisico’s hebben afgedekt, onafhankelijke claimbeoordelaars en begeleiders in geval van ziekte; 

 • externe partijen die onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid werken zoals; ICT-dienstverlener, Steunpunt Kerkenwerk

 • Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doeleinden en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

9. Wijzigen van Privacy-statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy-statement in de toekomst wijzigen. Op deze website vindt u het meest actuele statement.

10. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op, Vereniging VSE t.a.v. H. Staring, postbus 499, 8000 AL Zwolle, of info@verenigingvse.nl.

11. Cookies

VSE nam maatregelen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De cookies die de website www.verenigingvse.nl en www.gkv-vse.nl verstrekt bevatten enkel statistische informatie en hebben op geen enkele wijze verband met persoonsgegevens.

12. Externe links

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. VSE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.