Update: pensioenvoorziening na fusie NGK

Ze zijn u misschien niet ontgaan: de intensieve gesprekken over de pensioenvoorziening voor predikanten na de fusie met de NGK! Hierover kwamen berichten via de pers en de synode naar buiten. Omdat wij graag onze leden rechtstreeks informeren sturen wij u deze nieuwsbrief.

Tijdens de Algemene Vergadering in juni van dit jaar gaf onze voorzitter een update van het fusieproces met de NGK. Dit deed hij in dit filmpje (vanaf minuut 2:20):

Huidige situatie
Om tot een landelijke fusie te komen dient er één gezamenlijke regeling voor predikanten te worden gemaakt (harmonisatie). De NGK is met haar predikanten aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en de GKv-kerken zijn met de emeritaatsvoorziening verenigd in VSE.

Grondige vergelijking
Sinds begin 2020 is VSE druk bezig om na te denken over mogelijke oplossingen voor die harmonisatie. Sinds de zomer van vorig jaar doen wij dat in nauwe samenwerking met de NGA (Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken). Zo hebben de NGA en VSE opdracht gegeven aan een extern actuarieel bureau om de verschillen tussen VSE en PFZW op een rijtje te zetten. Die verschillen zijn vooral zichtbaar in de rechtsvorm en de financiële positie. VSE is een vereniging van kerken met een rijke historie in het ondersteunen van kerken bij de zorgplicht voor emeriti en hun eventuele nabestaanden. Tot en met 2014 brachten we jaarlijks als kerken voldoende geld binnen voor de uitkeringen in datzelfde jaar (het zogenaamde omslagstelsel). Door het dalende ledental en de risico’s van vergrijzing op de langere termijn werd vanaf 2015 overgestapt op een stelsel van kapitaaldekking.

Bij kapitaaldekking storten we per actieve predikant jaarlijks een bedrag in het fonds als reservering voor later. Een dergelijk fonds is “gezond” als er voldoende vermogen is om per direct aan die verplichtingen te voldoen. Dus voor elke predikant moet, op basis van het aantal gewerkte ambtsjaren, voldoende geld beschikbaar zijn voor later. We spreken dan van een dekkingspercentage van 100%. Tot 2015 had VSE, naast de omslag, een beperkte spaarpot van zo’n 30%. Om op 100% te komen besloten de kerken om met een hoger quotum per lid in 25 jaar naar 100% te groeien. VSE waardeert de 100% op basis van het te verwachten lange termijn rendement.

In 2019 constateerden we dankbaar dat de inhaalslag om tot 100% te komen voorspoedig verloopt. Het dekkingspercentage groeide sneller dan verwacht.

Maar met de komende fusie met de NGK in beeld is besloten de inhaalslag te verkorten met 5 jaar. Dus vanaf 2020 nog 15 jaar.

VSE levert maatwerk voor de kerken, passend bij de zorgplicht zoals kerkrechtelijk vastgelegd. Verder gelden enkele belangrijke solidaire regels. Alle kerken dragen hetzelfde bij (vacante kerken dus ook) en alle predikanten gaan op dezelfde basis met emeritaat (afgeleid van traktementsschaal B20).

Het dekkingspercentage lag per eind september 2021 op bijna 62%. Voor iedere euro die in de toekomst nodig is voor de uitkering aan onze emeritus predikanten is 62 eurocent vermogen aanwezig, rekening houdend met een rendement van 4%.

PFZW is een pensioenfonds onder wettelijk toezicht. De NGK kerken waren zo’n 10 jaar geleden in staat hun kerkelijk fonds (met een buffer van circa 100%) onder te brengen bij PFZW. PFZW is verplicht te werken met kapitaaldekking en is (ongeacht de beleggingsresultaten) ook gehouden aan de plicht de dekkingsgraad te waarderen tegen een wettelijke rekenrente. PFZW is een algemeen fonds (niet specifiek in te richten voor kerken) en hanteert op dit moment een middelloon systeem.

Oplossingsrichtingen
Wij staan voor een groot vraagstuk. Hoe brengen we beide systemen dusdanig bij elkaar dat fuseren naar één rechtspersoon mogelijk wordt? Als gezamenlijk voor aansluiting bij een pensioenfonds wordt gekozen dan dienen, zonder uitzondering, alle predikanten daarbij ondergebracht te worden. En alle NGK predikanten bij PFZW weghalen en weer in een eigen systeem onderbrengen heeft zoveel negatieve consequenties dat dit ook geen optie is.

Daarbij komt dat VSE op de door de synode beoogde fusiedatum nog niet een dekkingspercentage van 100% heeft bereikt. Hoe lossen we dat dan op?

We zijn dankbaar dat we begin 2021 samen met de NGA een akkoord hebben bereikt over een aantal mogelijke oplossingscomponenten. Deze componenten zijn extern doorgerekend. In de komende maand wordt op grond van die cijfers getoetst of de oplossingen daadwerkelijk financieel haalbaar zijn.

Vervolg
Zodra duidelijk is hoe we de pensioenharmonisatie vorm kunnen geven informeren wij u nader. Sterker nog, als kerken dient u uiteindelijk uw stem uit te brengen over de plannen. Ruim voor die besluitvorming organiseren wij DV regio-avonden waarbij u alle gelegenheid krijgt vragen te stellen of suggesties te doen. Wordt vervolgd!