Wie is VSE

Vereniging VSE (Vereniging Samenwerking Emeritering) is beheerder en uitvoerder van een fonds voor kerken die lid zijn van VSE.

Het doel van de VSE is het verstrekken van uitkeringen aan de kerken ten behoeve van (gewezen) predikanten en hun eventuele weduwe(n), wezen en ex-echtgenote(n). Belangrijk is dat de uitkeringen aan de kerken zijn begrensd door de middelen die de VSE beheert. In het uitkeringsreglement zijn richtlijnen opgenomen voor het bestuur in welke gevallen uitkeringen worden gedaan, hoe de uitkeringen worden berekend en onder welke voorwaarden de uitkeringen worden verstrekt. Mochten de uitkeringen hoger zijn dan de financiële middelen toelaten om uit te keren, dan worden de uitkeringen gekort of gestopt. De VSE bepaalt jaarlijks, op basis van beschikbare middelen, met welk percentage de ingegane uitkeringen worden aangepast. De VSE is een vereveningsorgaan om gezamenlijk de kerken met emeriti te ondersteunen, er gelden geen garanties op de uitkeringen. De VSE volgt het kerkrecht gebaseerd op de Kerkorde.